Helpline
+998 71 233 34 24

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Abstracts

Izlanuvchining ismi-sharifi Dissertatsiya mavzusi Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri va nomi
1. Muxibova Ulpatxon Uchkunovna “Boburiylar davri bxakti adabiyoti” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
2. Omonov Qudratulla Sharipovich “Turkiy rasmiy uslubning yuzaga kelishi va takomili (ilk va o‘rta asrlar)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
3. Turdiyeva Oydin Zafardinovna “Hozirgi zamon Eron hikoyanavisligining g‘oyaviy-estetik xususiyatlari va janr dinamikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
4. Djumanova Dilbar Rahimovna “Фонологическая модель слова в условиях языкого контактирования” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
5. Paluanova Halifa Daribaevna “Ingliz, o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida ekologik terminlaring derivasiong‘semantik prinsiplari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
6. Xalliyeva Gulnoz Iskandarovna “XX asr rus sharqshunosligida o‘zbek mumtoz adabiyoti tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
7. Nasirov Abdurahim Abdimutalipovich “Fransuz, o‘zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlarning semantik-stilistik va milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
8. Djumabayeva Jamila Sharipovna “O‘zbek va ingliz tillarida leksik hamda stilistik graduonimiya” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
9. Nasrullayeva Nafisa Zafarovna “Гендерная концептуализация семантики фразеологических единиц английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
10. Karshibayeva Uljan Davirovna “Fransuz romantizm prozasining  poetik xususiyatlari DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
11. Xasanova Shafoat Saidbekovna “To‘tinoma” va “Qush tili” turkumidagi asarlarning qiyosiy-tipologik va tekstologik tadqiqi” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
12. Obloqulova Mastura Mizrobovna “Функциональный анализ неличных форм глагола в структуре предложений английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
13. Axmedov Oybek Saporboyevich “Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy-adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik, tarjimashunoslik
14. Kamilova Saodat Ergashevna “Развитие поэтики жанра рассказа в русской и узбекской литературе конца XX – начала XXI века” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik,  chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
15. Alimuxamedov Rixsitilla Abdurashidovich “Qadimgi turk-moniy adabiyoti manbalari” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
16. Abdushukurov Baxtiyor Bo‘ronovich “Qisasi Rabg‘uziy” leksikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
17. Jo‘rayeva Malohat Muhamadovna ixtisosligi bo‘yicha “Fransuz va o‘zbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
18. Yuldashev Akmal Gulamjanovich “Idiomatik qo‘shma so‘zlarning lingvokognitiv aspekti” (ingliz va o‘zbek tillari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
19. Imamova Xolida Kamalovna “Turk tilida hurmat kategoriyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
20. Kadirbekova Durdona Xikmatullaevna “Inglizcha-o‘zbekcha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
21. Mustafayeva Samida Toshmuxammedovna “Xitoy tilshunoslik terminologiyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
22. Shirinova Raima Xakimovna “Olam milliy manzarasining badiiy tarjimada qayta yaratilishi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
23. Mutalova Gulnora Sattorovna “Раннесредневековые устные повествования “Аййам ал-араб” и проблема их трансформации в письменные литературные формы” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
24. Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna “Fors tili transport terminlarining struktur qatlamlari va yasalish usullari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
25. Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna “XX asr arab yangi hikoyachiligining shakllanishi va rivojlanishi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
26. Oblokulova Mastura Mizrobovna «Функциональный анализ нелич-ных форм глагола в структуре предложения английского языка» PhD 10.00.04 ­ Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
27. Qosimova Sarvinoz Sayfullaevna “XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
28. Samigova Xushnuda Botirovna “Ingliz va o‘zbek nutq madaniyatining ritorik aspektining qiyosiy tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
29. Tuxtaxodjayeva Nargiza Akmalovna “Badiiy tarjimada lingvo-kulturemalarning ifodalanishi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
30. Jafarov Botir Sattarovich “Kodeks kumanikus” – turkiy xalqlar yozma obidasi” PhD 10.00.10 – Matnshu-noslik va adabiy manbashunoslik
31. Xudjayeva Ra’no Mutalibjonovna “Ingliz va o‘zbek tillaridagi genetik bog‘lanmagan leksik omonimlarning samaradorligi va ularning leksikografik talqini” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
32. Kenjayeva Poshsha Umidovn “XX asr turk hikoyachiligining taraqqiyot tamoyillari” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
33. Karabayev Sardor Yuldashevich “Amir Hamza Shinvoriy she’riyati va Xaybar adabiy maktabi (an’anaviylik va yangilanish jarayoni)” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
34. Yo‘ldoshev Ulug‘bek Ravshanbekovich “Xajviy matnlar tarjimasining lingvostilistik va lingvokulturorlogik xususiyatlari” (ingliz tiliga tarjima qilingan o‘zbek xalq latifalari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
35. Masharipova Tamara Joldasbaevna “Publisistika nazariyasida asarning mazmun va shakl muammolari (Qoraqalpog‘iston Respublikasi matbuoti materiallari misolida)” PhD 10.00.09 – Jurnalistika (filologiya fanlari)
36. Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna “Boburnoma”ning inglizcha tarjimalaridagi frazeologik birliklar va ularning milliy-madaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
37. Xolmuradova Leyla Eshkuvatovna «Ingliz va fransuz tillaridagi obrazli va motivlashgan frazeologizmlarning tematik-ideografik talqini (lingvomadaniy aspekt)» PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
38. Daniyeva Maysara Djamalovna “Ingliz tilida otli so‘z birikmalarining derivasion-funksional va matn shakllantirish xususiyatlari” PhD 10.00.04 ­ Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
39. Sharipova Aziza Abdumanapovna “Stilistik sinonimlar tarjimasining lingvokul-turologik xususiyatlari (ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
40. Baxronova Dilrabo Keldiyorovna «Antropozoomorfizmlarning semantik va lingvokulturologik xususiyatlari (o‘zbek va ispan tillari materialida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
41. Kdirbayeva Gulzira Kurbanbaevna “Man” – “adam” konseptosferasi birliklarining lingvomadaniy va lingvokognitiv xususiyatlari (ingliz va qoraqalpoq tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
42.  Mo‘minova Aziza Arslanovna “Fransuz, o‘zbek va rus tillarida undashni ifodalovchi til birliklarining lingvomadaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
2. Sotiboldiyeva Sarvinoz Ruzievna “Zamonaviy fors romanchiligi (janr evolyusiyasi va badiiy mahorat)” 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti A.Quronbekov 16.02.2018
3. Djafarova Dildora Ilxomovna “Fransuz va o‘zbek tillarida leksik motivlashuvning milliy-madaniy xususiyatlari” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik A.E.Mamatov 16.02.2018
4. Kim Natalya Dek-xenovna “Типы предложений по коммуникативной целеустановке в современном корейском языке” 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 17.02.2018
5. Sayfullaev Anvar Islamovich “Предлог ва кўмакчиларининг номинатив-синтагматив мавқеи ва типологик структуравий мақоми” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Sh.Sirojiddinov 17.02.2018
6. Sapayeva Feruza Davlatovna “Maxtumquli she’rlari o‘zbekcha tarjimalarining qiyosiy tahlili” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik K.Quramboyev 12.03.2018
7. Alimov Beruniy Sultonovich “Xorijiy va milliy ommaviy axborot vositalarida O‘zbekiston imijini yaratish tamoyillari va istiqboli (1991-2017 yillar OAV materiallari misolida)” 10.00.09 – Jurnalistika X.Dostmuxamedov 28.03.2018
8. Xoshimova Dildora Madaminovna “Boburnoma” matnidagi tasviriy vositalarning ingliz tiliga tarjimalari tadqiqi” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik M.Xolbekov 4.05.2018
9. Xalmurzayeva Nodira Tashmurzaevna “Коммуникативная категория вежливости в японском деловом дискурсе: прогмалингвистический аспект” 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti Z.Xudoyberganova 11.05.2018
10. Xoliqov Bahodir Aliqulovich “Detektiv romanlarda voqelikning badiiy talqinini tizimli modellashtirish (Mario Pyuzoning “The Godfather” va Tohir Malikning “Shaytanat” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Sh.Sirojiddinov 11.05.2018
11. Toirova Nargiza Isakovna “Badiiy adabiyotda ko‘zgu va surat ramzlarining g‘oyaviy-estetik vazifalari (Omon Muxtor va Oskar Uayld asarlari asosida)” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik A.A.Kasimov 19.06.2018
12. Qosimova Nafisa Farhodovna “Lisoniy belgi asimmetriyasi va uning so‘roq gap tarjimasida voqelanishi” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik I.K.Mirzaev 19.06.2018
13. Xajiyeva Feruza Melsovna “Biografik roman janri xususiyatlari (I.Stoun, M.Qoriev va N.Normatov asarlari qiyosida)” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik M.Q.Baqoyeva 20.06.2018
14. Xodjayeva Dilafro‘z Izatilloyevna “Tilshunoslik terminlarining leksikografik tahlili (ingliz, rus va o‘zbek tillari izohli lug‘atlari materiallari misolida)” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik I.K.Mirzaev 20.06.2018
15. Xoshimxo‘jayeva Mohirux Muzaffarovna “Olamning lisoniy tasvirida fitonimlar (ingliz, rus va o‘zbek tillari misolida” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik D.Qulmamatov 20.06.2018
16. Kasimova Ra’no Raxmatulloyevna “O‘zbek to‘y va motam marosim folklori matnlarining inglizcha tarjimasida etnografizmlarning berilishi” 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik D.O‘rayeva 6.07.2018
17. Shakirova Shohida Yusupovna “Bobojon Sanoiyning adabiy-irfoniy merosi” 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik M.Imomnazarov 6.07.2018

16.03.2019, 19:57 2930

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors: