Ishonch telefoni
+998 71 233 34 24

 • UZRUEN
 • uzbekistan flag uzbekistan emblem

MDH va yaqin sharq mamlakatlari iqtisodiyoti va mamlakatshunosligi kafedrasi

 rasulov-tolqin RASULOV TO‘LQIN SATTAROVICH
Ilmiy darajasi va unvoni: Iqtisod fanlari doktori, professor
Lavozimi: Kafedra mudiri
Qabul vaqtlari: Har kuni (14:00-16:00)
Tel.:
E-mail: tulkin.rasulov@list.ru

 

Kafedra tarixi

“MDH va Yaqin Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti va mamlakatshunosligi” kafedrasi Toshkent davlat sharqshunoslik instituti rektorining 2009-yil 30-iyundagi 01-98-sonli buyrug‘iga asosan zamonaviy talablarga javob beradigan yuqori malakali iqtisodchi va mamlakatshunos kadrlar tayyorlash, Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik fakulteti tarkibini takomillashtirish maqsadida “MDH mamlakatlari iqtisodiyoti va mamlakatshunosligi” va “Yaqin va O‘rta Sharq mintaqasi iqtisodiyoti va mamlakatshunosligi” kafedralarining qo‘shilishi asosida tashkil topdi. Kafedra turli yillarda “Xorijiy Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti”, “Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti” kabi nomlar bilan atalgan.

Kafedra bitiruvchilarining asosiy iste’molchilari – O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, Savdo va sanoat palatasi, O‘zbekiston Respublikasi TIF Milliy banki, xorijiy investitsiya ishtirokida tuzilgan korxonalar hamda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sektorlari hisoblanadi.

Kafedra tashkil etilganidan buyon iqtisod fanlari nomzodi, dotsent Sh.J.Ermamatov (2009-2015), katta o‘qituvchi G.A.Sattikulova (2015-2016), 2016-yil sentyabr oyidan boshlab iqtisod fanlari doktori, professor T.S.Rasulov kafedrani boshqarib kelmoqda. Bugungi kunda kafedrada 2 nafar fan doktori, professor (Rasulov T.S., Abulqosimov X.P.), 2 nafar fan nomzodi, dotsent (Kononenko S.N., Haqberdiyev Q.Q.), 2 nafar katta o‘qituvchi (Sattikulova G.A., Xasanova J.N.), 6 nafar o‘qituvchi (Salixova A.M., Qodirova Z.A., Rizayeva K.R., Salayev D.S., Qodirjonov A.M., Iskandarov Sh.O.) faoliyat ko‘rsatib kelmoqda.

Kafedrada bakalavriat ta’lim yo‘nalishi

 • 5231000 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (MDH mamlakatlari).
 • 5231000 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (Yaqin va O‘rta Sharq mintaqasi mamlakatlari).

Kafedrada magistratura mutaxasisligi

 • 5A231001 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (MDH mamlakatlari).
 • 5A231001 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (Yaqin va O‘rta Sharq mintaqasi mamlakatlari).

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat yo‘nalishida:

 1. Iqtisodiy inqirozlar nazariyasi.
 2. Jahon iqtisodiy geografiyasi.
 3. MDH jahon xo‘jaligi tizimida.
 4. MDH mamlakatlari iqtisodiyoti.
 5. MDH mamlakatlarida makroiqtisodiy siyosat.
 6. MDH mamlakatlarida sanoatlashuv jarayonlari.
 7. MDH mamlakatlarida tarkibiy investitsiya siyosati.
 8. Mutaxassislikka kirish.
 9. O‘rganilayotgan mintaqa mamlakatlarida biznes va tadbirkorlik.
 10. O‘rganilayotgan mintaqa mamlakatlarida ijtimoiy soha.
 11. O‘rganilayotgan mintaqa mamlakatlarida turizm.
 12. Osiyo jahon iqtisodiyoti tizimida.
 13. Xorijiy Sharq mamlakatlarida sanoatlashuv va integratsiya muammolari.
 14. Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarida migratsiya muammolari.
 15. Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarida xorijiy investitsiyalar.
 16. Yaqin va O‘rta Sharq mintaqasi iqtisodiyoti.

Magistratura yo‘nalishida:

 1. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi.
 2. O‘rganilayotgan mintaqa mamlakatlarida ijtimoiy-iqtisodiy siyosat.
 3. O‘rganilayotgan mintaqa mamlakatlarida ilmiy-texnika va innovatsiya siyosati xususiyatlari.

Kafedra professor-o‘qituvchilari:

 1. Rasulov To‘lqin Sattarovich – iqtisod fanlari doktori, professor.
 2. Abulqosimov Xasan Pirnazarovich – iqtisod fanlari doktori, professor.
 3. Konenko Svetlana Nikolayevna – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.
 4. Haqberdiyev Qahramon Qurbanovich – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.
 5. Sattikulova Gavharniso Ahmadxanovna – katta o‘qituvchi.
 6. Xasanova Jamila Nizametdinovna – katta o‘qituvchi.
 7. Salixova Alina Muratovna – o‘qituvchi.
 8. Qodirova Zulayxo Abduhalimovna – o‘qituvchi.
 9. Rizayeva Kamola Ravshanovna – stajyor-o‘qituvchi.
 10. Salayev Dilshod Sofarbayevich – stajyor-o‘qituvchi.
 11. Qodirjonov Adham Muxtorjonovich – stajyor-o‘qituvchi.
 12. Iskandarov Shahzod Olimjon o‘g‘li –stajyor-o‘qituvchi.

Kafedraning hamkor tashkilotlari

 1. Toshkent moliya instituti.
 2. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.
 3. Sirdaryo sanoat kasb-hunar kolleji.
 4. Baxt yengil sanoat kasb-hunar kolleji.
 5. “Sredazsvetmetenergo” OAJ.
 6. “Kamolot” YoIH.
 7. Singapur menejmentni rivojlantirish institutining Toshkent filiali.

Kafedra professor-o‘qituvchilarining nashrlari

 1. Расулов Т.С. Валюта бозорларидаги операциялар: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма Тошкент, 2011.
 2. Расулов Т.С. Валюта муносабатлари назарияси. Ўқув қўлланма.Тошкент, 2013.
 3. Расулов Т.С. Ўзбекистоннинг инвестициявий сиёсати. Ишонч газетаси 7-август 2014 йил, №95.
 4. Расулов Т.С. Туризм – барqарор ривожланиш омили. Ишонч газетаси 23-сентябр 2014 йил, №118.
 5. Расулов Т.С. Пул назарияларига эволюцион ва оqилона qарашлар таhлили. ТДИУ электрон журнали. iqtisodiyot.uz 2014 й. №2 сон.
 6. Расулов Т.С. Миллий иqтисoдиётни бaрqaрoрлигини тaъминлaшдa кичик бизнeс вa xусусий тaдбиркoрликни o‘рни “Биржа эксперт” илмий-амалий журнал. 2015 йил №4, 26-29 бетлар.
 7. Расулов Т.С. Ўзбeкистoндa oзиq-oвqaт xaвфсизлигини тaъминлaшнинг нaзaрий aсoслaри. “Иqтисодиёт ва молия” илмий-амалий журнал. № 9 2015 й., 17-22 бетлар.
 8. Расулов Т.С. Milliy brendni shakllantirish va ishlab chiqarishni diverfikatsiyalash barqaror o‘sish yo‘lidir. “Мамлакатни модернизациялаш шароитда иqтисодий мутаносибликларнинг барqарор иqтисодий o‘сишга таъсири” ЎзМУ 2015й., 143-145 бетлар.
 9. Расулов Т.С. Перспективi развития продовольственной промiшленности в Узбекистане“ Ученiе 21 века”. Журнал №8. Россия., Йошкар–Ола 2016 г.
 10. Расулов Т.С. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўллари. Рисола. Фан ва технологиялар 2016 йил.
 11. Расулов Т.С. Ўзбекистон ва Хитой o‘ртасидаги иqтисодий алоqаларни ривожлантиришни ўзига хос хусусиятлари. Тошкент Давлат иqтисодиёт университетида o‘тказилган Халqаро илмий-амалий конференция материаллари. 2016 й., 72-74 бетлар.
 12. Расулов Т.С. Проблемi и возможности развития инновационной сферi экономики. Вестник современной науки Научно-теоретический журнал. №8 (20), 2016., 41-44 с.
 13. Саттикулова Г.А. Ўзбекистонда аhоли бандлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари. Иqтисодиётни модернизациялаш шароитида мехнат бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва аhоли бандлигини ошириш йўллари. Т.:2013.-194-196 б.
 14. Саттикулова Г.А. Минтаqалар ташqи савдо салохиятини ошириш Ўзбекистоннинг жаhон хo‘жалик тизимига интеграциялашувининг мухим омили. Ўзбекистон иqтисодиётининг минтаqавий бозорлар ва жаhон хo‘жалик тизимига интеграциялашувининг долзарб масалалари Т.:2013.-113-117 б.
 15. Саттикулова Г.А. Минтаqада ижтимоий соха ривожланишини таhлил qилишнинг айрим услубий масалалари. Минтаqаларни барqарор ривожлантириш ва миллий иqтисодиётнинг худудий мувозанатлигини таъминлаш масалалари. Т.:2013. -56-59б.
 16. Саттикулова Г.А. Ўзбекистонда аhоли даромадлари hажми ва таркибидаги ўзгаришлар. “Ёшлар ва илм фан” руqнидаги Хорижий мамлакатлар иqтисодиёти ва мамлакатшунослик факультети катта илмий ходим-изланувчи, мустаqил тадqиqотчи, магистрант ва бакалаврларининг илмий амалий конференцияси материаллари. Т.: 2014. – 12-17 б.
 17. Саттикулова Г.А. Small business trough digital marketing. “Хорижий Шарq мамлакатларида иqтисодиётни модернизациялаш ва тадбиркорлик салоhиятини оширишнинг долзарб масалалари” мавзусидаги илмий амалий конференцияси материаллари. Т.:2014.-187-189 б.
 18. Саттикулова Г.А. Ўзбекистонда таълим ислоhотлари: натижа ва муаммолар. Сборник материалов международной научно-технической конференции “Современнiе материалi, техника и технологии в машиностроении”. А.:2014. – с.580-583 (hаммуаллиф – Умаров Ж.Ю., Ланьжоу университети магистранти, ХХР ).
 19. Саттикулова Г.А. Ижтимоий соhага инновацияларни жорий этишнинг айрим масалалари. “Илмий-техник ва инновацион тараqqиёт: глобал, минтаqавий ва миллий иqтисодий тенденциялар”номли республика олий таълим муассасалариаро илмий-амалий конференцияси материаллари, ТДШИ. Т.:2015.-54-58 б.
 20. Саттикулова Г.А. Туркияда демографик ривожланишининг ўзига хос жиhатлари. Иqтисодиёт ва инновацион технологиялар, ТДИУ 2016 йил май-июнь http://iqtisodiyot.uz/son.
 21. Абулқосимов Х.П. Аграр сектор самарадорлигига неоинституционал ёндашув. Ж.“Молия”, 2013йил, 2-сон.141-142-бетлар.
 22. Абулқосимов Х.П. Мakroiqtisodiyot fanidan amaliy topshiriq, mashq va testlar.: “Iqtisod-Moliy”, 2013.- 76 бет.
 23. Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда фаол инвестиция сиёсати ва унинг муhим йўналишлари. Ж.“Иқтисод ва молия” журнали. 2013й.7-сон. 22-28-бетлар.
 24. Абулқосимов Х.П. Глобал молиявий-иqтисодий инqирози давом этаётган шароитда Ўзбекистон иqтисодиётининг ривожланиши. Ж.“Иқтисод ва молия”журнали. 2013й.8-сон. 2-9-бетлар.
 25. Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда кичик бизнес соhасида оилавий тадбиркорликнинг o‘рни ва уни ривожлантириш йўллари. Т.:”Университет”, 2015.-116 бет.
 26. Абулқосимов Х.П. Иқтисодиёт: қисқача изоҳли луғат. Т.: “Noshirlik Yogdusi”, 2015.- 448 бет.
 27. Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўллари. Т.: “Fan va texnologiya”, 2015. 88бет.
 28. Абулқосимов Х.П. Бозор иqтисодиёти шароитида корхона ва унинг фаолияти самарадорлигини ошириш йўллари. Т.: ITA-Press, 2016. – 128 бет.
 29. Абулқосимов Х.П. Qишлоq хo‘жалиги ерларидан унумли фойдаланиш – мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш омили. Т.: “Turon-iqbol”, 2016, 160 бет.
 30. Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш омиллари. Ж. Иqтисод ва молия,2015й. 8-сон. 19-25-бетлар.

Kafedra o‘qituvchilarining ilmiy yo‘nalishlari

 1. Rasulov T.S. – Valyuta munosabatlarini takomillashtirishning nazariy-uslubiy muammolari.
 2. Abulqosimov X.P. – Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish yo‘llari.
 3. Haqberdiyev Q.Q. – Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida bozor infratuzilmasini takomillashtirish.
 4. Кононенко С.Н. – Региональные особенности миграционных процессов в странах Зарубежного Востока.
 5. Sattikulova G.A. – O‘zbekistonda ijtimoiy soha rivojlanishining mintaqaviy xususiyatlari.
 6. Qodirova Z.A. – Globallashuv sharoitida xalqaro mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishi.
 7. Rizayeva K.R. – Milliy iqtisodiy modellarda eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish (O‘zbekiston va Koreya Respublikasi misolida).
 8. Xasanova J.N. – Yoqilg‘i-energetika sanoatidagi tarkibiy o‘zgarishlar.
 9. Salixova A.M. – Osobennosti promishlennoy politiki v stranax Blijnego i Srednego Vostoka.
 10. Salayev D.S. – Globallashuv sharoitida milliy iqtisodiyotning eksport tarkibini diversifikatsiyalash.
 11. Qodirjonov A. – Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi savdosidagi tarkibiy o‘zgarishlar.

Kafedra hayotidan fotolavhalar

nm1

nm2

nm3

nm4

23.11.2016, 15:35 2527

  Spelling error report

  The following text will be sent to our editors: