Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 95 198 56 88

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

OT-A1-38 “Boburiylar davri adabiyoti (xindiy, urdu, turkiy va forsiy tildagi manbalar asosida)”

09.03.2018, 16:20 Ilmiy loyihalar 1575

Loyiha ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot

T/r Ijrochining F.I.Sh. Tug‘ilgansanasi Ilmiydarajasi, unvoni Ish hajmi
1. Muhibova U.U. 13.11.1956 f.f.d., dotsent 0,5
2. Abduraxmonova M. 22.12.1963 f.f.n. 0,3
3. Nizomiddinov N. 1.04.1945 f.f.d. 0,3

 

Ilmiy tadqiqotning maqsad va vazifalari

 

Ajdodlarimizning umumjahon tamadduni rivojiga qo‘shgan hissasini aniqlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Mazkur loyiha sharq xalqlari adabiyotini o‘rganish bo‘yicha boshlangan F-139 “Sharq xalqlari adabiyoti va tarixi va janrlar tipologiyasi” nomli fundamental tadqiqotning mantiqiy davomi bo‘lib, loyihada, o‘rta asr sharq xalqlari adabiyotining, hususan Hindistondagi Boburiylar davrida yaratilgan boy adabiy merosni har tomonlama va chuqur tadqiq etish rejalashtirilgan. Boburiylar davrida, asosan, yetti turdagi adabiyot mavjud bo‘lgan, ular: forsiy tildagi saroy adabiyoti, turkiyzabon adabiyot, o‘ziga xos ijtimoiy-falsafiy qarashlarga ega bo‘lgan sidx va natx sektalari adabiyoti, jaynlar adabiyoti, sikxlar adabiyoti, tasavvuf va bhakti adabiyotlari. Bu adabiyotlar Boburiy shohlarning qo‘llab quvatlashi asosida rivoj topgan. Har bir adabiyot o‘zining adabiy maktabi yoki tariqat vakillari tomonidan yaratilgan. Ilmiy-tadqiqot loyihasining asosiy maqsadi Hindiston xalqlari mumtoz davr adabiyotining Boburiylar davri bilan bog‘liq hindi, urdu, turkiy va fors tillaridagi manbalar asosida ilmiy maqolalar, risola yoki o‘quv qo‘llanmalar nashr ettirish maqsad qilib qo‘yilgan.

 

Loyiha bo‘yicha olingan natijalar

T/r Nashr turi Nashr mavzusi Nashr

mualliflari

Nashr

Etilgan

vaqti

Qaerda nashr etilgan hajmi
1 Monografiya
2 Darslik
3 O‘quv qo‘llanma
4 Ilmiy maqolalar shu jumladan:
4.1 Xorijiy nashrlarda
Inclusive Policy in Baburid Rein for Bhakti Literature and Culture: A study through  Literary Perspective. Mukhibova U.U. 2017 Jornal of Exclusivision Studies. Vol.7. Delhi, India -P. 151-162
The Theme of Perfect Human in Sufism. Sufizm in India and Sentral Asia Абдурахманова М. 2017 Sufism in India and Sentral Asia. Manakin Press. New Delhi. India -P. 209-223
4.2 Маҳаллий нашрларда Вклад династии Бабуридов на развитие литературы бхакти. Муҳибова У.У. 2017 Материалы семинара «Культурное наследие: сохраним прошлое во имя будущего». Ташкент -С.49-51.
Радха, Рукмани ва Мира

 

Муҳибова У 2017 “Аёл ва замон”

Республика илмий–амалий анжумани материалари.Тошкент

-Б. 70-72
Ҳинд миллий қадриятлари

бадиий асарлар саҳифасида

 

Муҳибова У 2017 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент 10
“Бобурийлар даври туркий тили ва адабиёти мухтасар та-рихи” Низомиддинов Н. 2017 Тошкент ислом университети “Илмий таҳлилий ахборат” журнали. №2. Тошкент 10
Бобурий под-шоҳ Аврангзеб салтанатида туркий тилининг тарихи Низомиддинов Н. 2017 “Шарқ машъали” илмий журнал. Тошкент 10
Бобурийлар даври зуллисонайн шоирлари

 

Низомиддинов Н. 2017 “Шарқ машъали” журнали,  Тошкент 6 бет
5 Анжуманлар тезислари шу жумладан:
5.1 Халқаро анжуманларда
Бобурийлар даври шоири Банарасидас Муҳибова У.У. 2017 “Ўзбекистон ва хорижда замонавий ҳиндшунослик: филология, маданий-тарихий алоқалар масалалари” Халқаро илмий конференция материаллари,

Ташкент

-Б 63-64
Ишрат уйини обод қил

 

Абдурахманова М. 2017 “Ўзбекистон ва хорижда замонавий ҳиндшунослик: филология, маданий-тарихий алоқалар масалалари” Халқаро илмий конференция материаллари,

Ташкент

-Б. 40-44
5.2 Республика миқёсидаги анжуманда